Alt om gjeldsforhandlinger!

Gjeldsforhandlinger.com

Gjeldsfordhandlinger i forbindelse med søknad om gjeldsordning

Dersom du er en privatperson med betydelige økonomiske problemer så er en gjeldsordning noe du bør vurdere som en endelig løsning på dine gjeldsproblemer. En gjeldsordning er en lovfestet mulighet for personer som er varig ute av stand til å betjene sine gjeldsforpliktelser til å få en ny start på sitt økonomiske liv. Betegnelsen varig tolkes ikke bokstavelig men vil si at man ikke er i stand til å komme seg ut av sine økonomiske problemer i uoverskuelig fremtid sett ut i fra sin gjeldssituasjon i sammenheng med utsikter til fremtidige inntekter.

Du må først forsøke å komme til en løsning med dine kreditorer.

Før du kan få åpnet offentlige gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven må du selv eller ved hjelp av en gjeldsrådgiver ha forsøkt å komme frem til en ordning med dine kreditorer. Normalt praksis er at en gjeldrådgiver, gjerne kommunens offentlige gjeldsrådgiver som er gratis, fremmer et forslag på dine vegne som tilsvarer forutsetningene i gjeldsordningsloven eller er litt mer gunstig for kreditor. Det er ingen forutsetning for at et slikt forslag er i samsvar med gjeldsordningsloven, det eneste som er nødvendig er å kunne vise til at du har forsøkt å komme til en fornuftig ordning med dine kreditorer. Det er nylig kommet en lovendring i gjeldsordningsloven som gjør at dette ikke er et absolutt krav. I saker hvor det er åpenbart at forhandlinger med kreditorer ikke vil føre frem eller andre forhold på debitors side vanskeliggjør dette, kan dette kravet fravikes.

Du får 4 måneders betalingsutsettelse i gjeldsforhandlingsperioden etter åpning av gjeldsforhandlinger.

Når du får åpnet gjeldsforhandlinger via namsmannen med hjemmel i gjeldsordningsloven så får du en 4 måneders betalingsutsettelse som gjør at kreditorene ikke har anledning til å foreta inkassotiltak mot deg. Slike tiltak innebærer blant annet rettslige tiltak, pågang på brev og telefon eller påslag av omkostninger utover renter.

I gjeldforhandlingsperioden, etter at du har fått åpnet gjeldsforhandlinger via namsmannen, fremmer du et forslag til dine kreditorer som du utarbeider med bistand fra namsmannen som oppfyller kravene i gjeldordningsloven. Dersom alle kreditorene godtar forslaget (manglende tilbakemelding tilsvarer samtykke) så stadfestet dette forslaget som en frivillig gjeldordning og er forpliktende for kreditorene. Dersom en eller flere av kreditorene ikke godtar forslaget så kan man fremme forslag til tvungen gjeldsordning. Det er da tingretten som skal ta stilling til forslaget og vedta en tvungen gjeldsordning dersom retten mener at forutsetningene er tilstede for det. Kreditorenes innsigelser vil bli vurdert i denne sammenheng. Viktige forutsetninger som vurderes er om debitor er varig ute av stand til å betjene sine forpliktelser og om en gjeldsordning vil virke støtende på kreditorer eller samfunnet forøvrig.

En gjeldsordning varer normalt i 5 år

Dersom du får innvilget en frivillig eller tvunget gjeldsordning så vil dette som en hovedregel innebære en gjeldsordningsperiode på 5 år. Dette betyr at du i denne perioden skal beholde den del av din inntekt som er nødvendig til bo utgifter og livsopphold som er nedfelt i vedtaket om gjeldsordning. Du kan lese mer om hva du skal beholde til livsopphold på dette nettstedet. Husk det er det som går frem av selve gjeldordningen som skyldner skal forholde seg til i forhold til hva som skal beholdes til bo utgifter og livsopphold.


Copyright © 2012. All Rights Reserved.